Make your own free website on Tripod.com
Last Blade
Character Creator Version of M.U.G.E.N
Hibiki
Moriya
Shikyo
Shinnosuke Kagami
Setsuna
Kaede
Kojiroh
Lee Reka
Zanzetsu